Selkäliitto ry:n strategia vuosille 2018–2020

Strategia ohjaa Selkäliiton toimintaa. Yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa liitto edistää kansalaisten selkäterveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Liitto välittää ajankohtaista selän terveyteen ja järjestötyöhön liittyvää tietoa.

Selkäliiton strategia 2018-2020 (pdf)

Arvot

Kannustava kohtaaminen – Selkäliitto kannustaa ihmisiä huolehtimaan selän terveydestä arvostaen yhdenvertaisuutta.
Vahva yhteisöllisyys – Selkäliitto tukee selkäyhdistystensä toimintaa ja vahvistaa jäsentensä yhteenkuuluvuutta.
Vastuullinen asiantuntijuus – Selkäliitto välittää selän hyvinvointiin liittyvää luotettavaa tietoa ja antaa neuvontaa ja ohjausta.

Toiminta-ajatus 2018–2020

Selkäliitto tukee ja vahvistaa jäsenyhdistystensä toimintaa ja kannustaa ihmisiä aktiivisesti huolehtimaan selän terveydestä.

Visio

Selkäliitto tunnetaan osaavana ja luotettavana selän hyvinvoinnin asiantuntijana, joka tukee paikallisten selkäyhdistysten toimintaa.

Strategiset painotukset:

Selkäliiton ja jäsenyhdistysten yhteistyön vahvistaminen

  • Järjestötoiminnan kehittämiseksi liitto tukee selkäyhdistyksiä koulutuksella ja viestinnällä. Vuosittaisella teemallaan liitto kannustaa ihmisiä liikkumaan ja rohkaisee heitä mukaan selkäyhdistysten toimintaan, joka kohdentuu erityisesti terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittämättömästi liikkuvien aktivoimiseen.
  • Liitto tukee jäsenyhdistystensä verkostoitumista toisten yhdistysten ja sidosryhmien kanssa viestimällä koulutuksista, tapahtumista ja yhteistyömahdollisuuksista.
  • Liitto osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun kansalaisjärjestöjen verkostoissa ja seuraa selkäoireisille tärkeitä yhteiskunnallisia muutoksia ja päätöksentekoa.
     

Selkäneuvonnan ja liikuntatoiminnan monipuolistaminen

  • Liitto antaa helposti ymmärrettävää ja käytännöllistä selkäneuvontaa eri tavoin: henkilökohtaisesti, ryhmäneuvontana, luennoilla ja verkossa.
  • Liitto ylläpitää Selkäkanava.fi-verkkosivustoa ja tuottaa neuvontamateriaalia.
  • Liitto edistää selkäterveyttä kouluttamalla järjestötoimijoita, vapaaehtoisia ja ammattilaisia hyödyntäen uusia tutkimustuloksia ja asiantuntijoiden osaamista.
  • Liitto verkostoituu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä liikunnan ammattilaisten kanssa sekä huomioi sote-uudistuksen tuomat muutokset toiminnassaan.
  • Liitto kehittää yhdistysten liikuntatoimintaa kouluttamalla yhdistysten liikuntavastaavia ja liikuntaryhmien ohjaajia.

 

Selkäliiton strategia kuvana, arvot, toiminta-ajatus, visio, strategiset painotukset.

 

Selkäliitto