Tuki- ja liikuntaelinoireen eli tule-oireen ensisijainen hoitomuoto on fysioterapia. Sosiaali- ja terveyskeskuksissa tule-potilaiden hoidossa on jo vuosia ollut käytössä fysioterapeutin suoravastaanottomalli. Se tarkoittaa sitä, että tule-potilas saa ajan suoraan fysioterapeutin vastaanotolle hoitajan tekemän hoidontarpeen arvioinnin tai sähköisen oirearvioinnin (Omaolo) kautta. Tuki- ja liikuntaelinoireista yleisimpiä ovat selkä-, niska-, olkapää- ja polvikivut.

Suoravastaanotolla fysioterapeutti tekee asiakkaalle kliinisen tutkimuksen, laatii fysioterapeuttisen diagnoosin ja ohjaa sopivat harjoitteet. Lisäksi hän antaa omahoito-ohjeita lääkkeettömistä kivun hoidon keinoista, opastaa käsikauppakipulääkkeiden käytössä ja kirjoittaa tarvittaessa sairauslomaa. Fysioterapeutilla on aina tarvittaessa mahdollisuus konsultoida lääkäriä suoravastaanottokäynnin aikana.

Suomen Fysioterapeutit selvitti suoravastaanottotoiminnan yleisyyttä Suomessa vuonna 2018. Toimintaa oli silloin jo yli puolessa kunnistamme ja se on käytössä laajasti muun muassa Pohjois-Karjalan Siun sotessa, Etelä-Karjalan Eksotessa ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Fysioterapeutin suoravastaanotto löytynee jokaiselta tulevalta hyvinvointialueelta, niin paljon hyvää toiminnasta on kuultu niin asiakkailta, lääkäreiltä kuin fysioterapeuteiltakin.

Suoravastaanottoa on joillakin paikkakunnilla tehostettu ajanvarauksettomaksi päiväpoliklinikkamalliksi, jossa tule-oireinen voi mennä arkisin terveysasemalle ja ottaa vuoronumeron suoraan fysioterapeutin vastaanotolle. Näin ollen hoitoon hakeutuminen on vielä joustavampaa. Enenevissä määrin fysioterapeutin suoravastaanottotoimintaa on myös työterveyshuollossa työfysioterapeutin toteuttamana. Työterveysasiakas voi varata itse suoraan ajan työfysioterapeutille.

Fysioterapeutilla on aina tarvittaessa mahdollisuus konsultoida lääkäriä suoravastaanottokäynnin aikana.

Fysioterapeutti ja lääkäri tiiviissä yhteistyössä

Suoravastaanottoa toteuttaville fysioterapeuteille suositellaan vähintään 15 opintopisteen laajuista täydennyskoulutusta, jotta osaaminen on riittävää havainnoimaan lääkärin vastaanottoa vaativat oirekuvat ja ohjeistamaan kipulääkkeiden oikeanlaisessa käytössä. Ennen toiminnan aloittamista fysioterapeutti saa organisaation lääketieteellisestä hoidosta vastaavalta lääkäriltä valtuutuksen suoravastaanottotehtävässä toimimiseen ja sisältöön.

Fysioterapeuttien ja lääkäreiden yhteistyö on sujuvaa varsinkin, jos fysioterapeutin vastaanottohuone sijaitsee lääkärivastaanottojen läheisyydessä. Näin fysioterapeutti pystyy tarvittaessa konsultoimaan lääkäriä muun muassa reseptikipulääkkeistä, jatkotutkimusten tarpeellisuudesta ja yksityisen puolen fysioterapialähetteestä. Fysioterapeutin suoravastaanoton tarkoitus on tarjota tule-potilaalle oikea-aikainen ja vaikuttavin hoito.

Nopeammin hoitoon 

Sekä kansainvälisissä että kotimaisissa tutkimuksissa on todettu, että potilasturvallisuus ei heikentynyt fysioterapeutin suoravastaanottomallissa. Tule-potilaat pääsivät nopeammin hoitoon ja olivat tutkimusten mukaan tyytyväisiä ja saivat avun kipuun, eikä hoidon jatkuvuus heikentynyt.

Osalla tule-potilaista on ollut vääriä mielikuvia fysioterapiasta ennen ensikokemusta, esimerkiksi saatetaan luulla, että kovassakin selkäkivussa lähdetään tekemään kovaa hikitreeniä. Oikeasti ensikäynnillä haetaan asiakkaan kanssa sopivia liikkeitä ja asentoja, jotka helpottavat kipua ja mahdollistavat päivittäisen toiminnan ja edistävät toimintakykyä.

Toinen uskomus on se, että tule-oireissa tulisi nopeasti tutkia esimerkiksi selkäranka röntgen- tai magneettikuvauksella. Näin tulee tehdä vain pienessä osassa tule-oireita. Kuvantamislöydöksillä pystytään harvoin todentamaan kivun syy. Usein löydökset, kuten rappeumamuutokset tai välilevypullistuma, saavat potilaan huolestumaan ja siten usko kuntoutumiseen saattaa vähentyä. Samoin kipupiikeistä ja muusta lääkehoidosta on usein vähäinen ja lyhytaikainen apu kipuun, kun taas fysioterapeutin ohjaama harjoittelu on todettu vaikuttavaksi hoitokeinoksi useisiin tule-oireisiin.

Tule-potilaat pääsivät nopeammin hoitoon ja olivat tutkimusten mukaan tyytyväisiä ja saivat avun kipuun.

Tukea ryhmätoiminnasta

Tärkeää tule-potilaan fysioterapian onnistumisen kannalta on se, että potilas tulee kuulluksi ja kohdatuksi oikeiden harjoitteiden saamisen lisäksi. Toinen tärkeä asia potilaan kannalta on seuranta joko läsnä- tai etävastaanottona tai ryhmätoiminnassa. Näin kannustetaan tule-potilasta toteuttamaan harjoittelua säännöllisesti. Ryhmän tuoma etu on se, että siellä voi jakaa omia kokemuksia tule-kivusta saman kokeneiden kanssa harjoittelun lomassa.

Fysioterapeutin suoravastaanotto on käytössä laajasti maassamme. Lääkärit ja hoitajat pitävät toimintamallia hyödyllisenä ja suoravastaanotolla asioineet potilaat ovat tyytyväisiä toimintaan. Fysioterapeutit ovat tyytyväisiä siihen, että tule-potilaan fysioterapian aloittaminen ei enää viivästy. Tervetuloa suoraan fysioterapiaan!

Suoravastaanottotoiminta

  • Tule-suoravastaanottotoiminnassa asiakas voi hakeutua suoraan fysioterapeutille lääkärissä käynnin sijaan.
  • Suoravastaanotto on ollut käynnissä Suomessa jo yli 10 vuoden ajan.
  • Suoravastaanottotoimintaa on yli 150 kunnassa ja sen aloittaminen on suunnitteilla noin 50 paikkakunnalla.
  • Suoravastaanottotoimintaan on kouluttautunut julkisella sektorilla noin 470 fysioterapeuttia.
  • Suoravastaanotolla pyritään nopeuttamaan asiakkaan hoitoon pääsyä, vähentämään lääkärivastaanottojen jonoja, lyhentämään sairauspoissaoloja ja alentamaan kustannuksia.
  • Yleisimpiä suoravastaanoton poissulkukriteereitä eli syitä ohjata asiakas lääkärille ovat esimerkiksi akuutti trauma tai tapaturma, kuume, alle 18 vuoden ikä, muut sairaudet (mm. syöpä, osteoporoosi, vaikea dementia) ja virtsan/ulosteen pidätyskyvyttömyys.

Lähde: Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminnan nykytila Suomessa, Suomen Fysioterapeutit ry, 2018.


Anu Pollari
fysioterapeutti, palveluvastaava,
Perusturvaliikelaitos Saarikka

Asiantuntija-artikkeli on julkaistu Hyvä Selkä -lehdessä 2/2022
Jos et vielä saa lehteä, tee tilaus tai liity selkäyhdistyksen jäseneksi, niin saat lehden jäsenetuna.