Vertaistukihenkilötoiminta on vapaaehtoista ryhmätoimintaa tai muunlaista tukitoimintaa. Siinä henkilöt, joita yhdistää yhteinen elämäntilanne, vamma tai sairaus, tukevat toisiaan jakamalla kokemuksiaan ja tuntemuksiaan.

Vertaistukihenkilötoiminta poikkeaa tukihenkilötoiminnasta siinä, että vertaistukihenkilöllä on oltava omakohtaista kokemusta vertaisensa sairaudesta tai vammasta tai hän on ollut joskus itse vastaanlaisessa elämäntilanteessa. Tukihenkilönä voi sen sijaan toimia ilman omakohtaista kokemusta samankaltaisesta elämäntilanteesta, sairaudesta tai vammasta. Selkäliiton vertaistukihenkilöillä on oltava omakohtaista kokemusta pitkittyneestä selkäkivusta tai selkäsairaudesta ja siitä toipumisesta tai siihen sopeutumisesta. 

Vertaistuki on kokemuksellista asiantuntijuutta, jonka perustana on luottamuksellisuus. Vertaistuen tarkoituksena on tuoda voimavaroja ja mielen virkeyttä arkeen ja sairauden kanssa elämiseen.

Selkäliitto järjestää vertaistukihenkilökoulutusta jäsenyhdistyksille. Peruskurssin tavoitteena on antaa perustiedot vertaistukihenkilönä toimimisesta, Selkäliiton eettisistä periaatteista, liiton ja toimijan oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista. Lisäksi pohditaan ja tunnistetaan vertaistukitoiminnan motiiveja. Päivän tavoitteena on myös tarjota välineitä käytännön toimintaan arjen vuorovaikutustilanteissa. Peruskoulutus on yksipäiväinen.

Jatkokoulutusta järjestetään peruskurssin käyneille tai pitkään vertaistukihenkilöinä toimineille, joilla on vastaavat tiedot. Jatkokoulutuksessa syvennetään vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä kriisitietoutta. Lisäksi käsitellään vertaistukihenkilön jaksamista ja voimavarojen hyödyntämistä mm. suoja- ja riskitekijöiden kautta. Jatkokoulutus on yksipäiväinen.

Vertaistukihenkilö

 • on vaitiolovelvollinen
 • on ollut joskus samantyyppisessä tilanteessa kuin sinä nyt
 • on vierellä kulkija, myötäeläjä
 • haluaa auttaa sinua löytämään omat voimavarasi
 • on sitoutunut toimintaan sovitusti
 • vertaistukihenkilöllä on oikeus lopettaa toiminta, mikäli hän sitä haluaa
 • ei ole ammattiauttaja
 • saa koulutuksen ja ohjauksen vertaistukihenkilönä olemiseen

Haluatko itsellesi vertaistukihenkilön?

 • edistämään jaksamistasi
 • tukemaan paranemistasi/kuntoutumistasi
 • auttamaan sairautesi/elämäntilanteesi hyväksymisessä
 • kuuntelemaan
 • tuettavana saat tukea juuri silloin, kun sitä koet tarvitsevasi
 • saat opastusta juuri sinun ongelmaasi
 • voit luoda sosiaalisia suhteita
 • saat onnistumisen kokemuksia, ymmärrystä ja uusia näkökulmia

Ryhtyisitkö vertaistukihenkilöksi?

 • onko sinulla halu auttaa
 • kyky myötäelämiseen, empaattisuuteen
 • kokemusta selkäongelmasta ja siitä selviytymisestä/siihen sopeutumisesta
 • aikaa sitoutua toimintaan sovituksi ajaksi

Vertaistukihenkilönä saat

 • koulutusta ja opastusta vertaistukihenkilönä olemiseen
 • iloa toisten auttamisesta​

​Eettiset periaatteet

Sitoutuminen Vertaistukihenkilötoiminta on selkäyhdistyksen toimintaa, johon vertaistukihenkilö on sitoutunut. Vertaistukihenkilö ja tuettava tekevät yhdessä sopimuksen, johon molemmat sitoutuvat. Sopimusta tarkistetaan osapuolten niin halutessa.

Luottamuksellisuus Vertaistukihenkilö on toimissaan luotettava ja hoitaa ne asiat, jotka on luvannut hoitaa. Vertaistukihenkilö arvioi omat voimavaransa ja mahdollisuutensa, että voi toimia vastuullisesti.

Inhimillisyys Vertaistukihenkilö on ihminen ihmiselle ja pyrkii kannustavaan ja myönteiseen vertaistukihenkilösuhteeseen empaattisesti läsnä ollen ja kuunnellen.

Yhdenvertaisuus Vertaistukihenkilö pyrkii toiminnassaan yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen. Vertaistukihenkilö kunnioittaa tuettavan itsemääräämisoikeutta ja oikeutta tehdä omia ratkaisuja. Vertaistukihenkilötoiminta perustuu tuettavan tuen tarpeeseen.

Kysy vertaistukitoiminnasta oman alueesi selkäyhdistyksestä. Tule rohkeasti mukaan toimintaan!