Mediatiedote 24.2.2020

Selkäliiton Back to Move! -hanke kartoitti kyselyjen avulla toisen asteen opiskelijoiden selän terveyttä ja sen edistämistarpeita. Kyselyjen mukaan opiskelijat sekä opettajat kokevat, että opiskelijat istuvat liikaa opiskelupäivien aikana. Keskeisin este tauottamiselle on tilanpuute, myös oppilaitoskulttuuri kaipaa muutosta.

Selkäliiton Back to Move! -hankkeen kyselyssä suurin osa toisen asteen opiskelijoista kertoi istuvansa 5–6 tuntia opiskelupäivän aikana. Lukiolaiset kokivat istuvansa ammattioppilaitosten opiskelijoita enemmän. Opiskelijat eivät kuitenkaan olleet erityisen innostuneita ajatuksesta, että koulussa olisi enemmän tunteja, joilla ei istuta ollenkaan.

Opettajien näkemykset istumisesta olivat samansuuntaisia opiskelijoiden kanssa. Lukion opettajat kokivat ammattioppilaitosten opettajia enemmän, että opiskelijat istuvat liikaa opiskelupäivien aikana. Lukion opettajat eivät kuitenkaan olleet ammattioppilaitosten opettajia myönteisempiä istumisen vähentämiselle eli sellaisille tunneille, joilla istutaan kokonaisuudessaan vähemmän.

Ammattiin opiskelevilla enemmän selkäkipua kuin lukiolaisilla

Ammattiin opiskelevista eli amislaisista 28 prosenttia ja lukiolaisista 19 prosenttia oli kokenut selkäkipua viimeisen puolen vuoden aikana vähintään viikoittain. Niska-hartiaseudun kipua viimeisen puolen vuoden aikana amislaisista oli kokenut 25 prosenttia ja lukiolaisista 31 prosenttia. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin kansallisessa kouluterveyskyselyssä (THL 2019). Selkäliiton otannassa tosin korostuu amislaisten selkäkipu.

Lukiolaiset kokivat amislaisia useammin, että heidän selkänsä tai niskansa kipeytyy enemmän opiskelupäivän aikana kuin vapaa-ajalla, ja että kipu haittaa opiskelua.  

Sekä lukion että ammattioppilaitosten opettajat kokivat, että opiskeluympäristössä nuorten niska- ja selkäkipua lisääviä tekijöitä ovat tietokonetyö, epäsopivat kalusteet ja staattiset työskentelyasennot.

Tauottaminen vaatii muutoksia

Lukiolaiset kokivat voivansa amislaisia vapaammin muuttaa asentoaan oppitunnin aikana. Amislaiset ilmoittivat, etteivät voi liikkua luokassa vapaasti, vaikka opettajat kokivat, että opiskelijoilla on siihen mahdollisuus. Amislaiset myös toivoivat, että opettajat muistuttavat heitä liikkumisesta oppituntien aikana. Lukiossa ero opiskelijoiden ja opettajien näkemysten välillä ei ollut yhtä suuri.

Opiskelijat kokivat selkeästi opettajia enemmän, että oppilaitoksissa on mahdollisuus vaihdella työskentelytapoja.

Opettajien käsitysten mukaan tauottamista estävät tilanpuute, opettajien asenteet ja liikkumisesta aiheutuva häiriö. He kokivat, että myös oppilaitoskulttuuria pitäisi muuttaa tauotusta ja liikettä sallivaksi.

Nuoret olivat kiinnostuneita saamaan tietoa selän hyvinvoinnista. Amislaiset, sekä opettajat että opiskelijat, olivat hieman lukiolaisia kiinnostuneempia saamaan lisää tietoa selän ja niskan terveydestä. Opiskelijat toivoivat saavansa tietoa netistä, Youtubesta tai terveydenhoitajalta.

– Olemme iloisia, että saimme jo hankkeen pilottivaiheessa näin kattavan kuvan oppilaitosten nykytilanteesta ja opettajien sekä oppilaiden kokemuksista siitä, millainen opiskelun tauottamiskulttuuri vallitsee tällä hetkellä oppilaitosympäristöissä. Järjestämme kyselytulosten pohjalta oppilaitoksissa selkä- ja niskaterveyttä edistäviä koulutuksia. Pienetkin liikkeet, tauot ja asentojen vaihtelut lisäävät kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ne tuovat vireyttä opiskelupäivään ja edistävät opiskelukykyä ja tulevaisuuden työkykyä, Selkäliiton Back to Move! -hankekoordinaattori Katri Koivuneva kertoo.  

Lue lisää Back to Move! -kyselyn tuloksista

Katso uusi Back to Move! -video

Back to Move! -hankkeen pilottikyselyillä selvitettiin opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta, opiskelupäivien aikaista istumista ja koettua selän ja niskan kipua. Lisäksi opettajilta ja opiskelijoilta kysyttiin asenteista oppituntien tauottamiseen sekä motivaatiosta selän ja niskan hyvinvoinnin edistämiseen oppilaitosympäristössä. Kyselyt suunnattiin erikseen ammattioppilaitosten ja lukion opettajille ja opiskelijoille. Kyselyihin vastasi yhteensä 64 opettajaa ja 300 opiskelijaa lokakuussa 2019.

Selkäliiton Back to Move! -hankkeen tarkoituksena on lisätä toisen opiskelijoiden ja opettajien tietoa selän hyvinvoinnista ja sen merkityksestä niin opiskelu- kuin tulevaisuuden työhyvinvoinnin kannalta. Hanke on osa Liikkuva opiskelu -ohjelmaa.

Lisätietoja medialle: 
hankekoordinaattori Katri Koivuneva, puh. 050 4111 960, katri.koivuneva(a)selkaliitto.fi 
järjestö- ja liikuntatoiminnan koordinaattori Hanna Kääriäinen, puh. 040 553 1941, hanna.kaariainen(a)selkaliitto.fi