Back to Move! -kyselyillä selvitettiin opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta, opiskelupäivien aikaista istumista ja koettua selän ja niskan kipua. Lisäksi sekä opettajilta että opiskelijoilta kysyttiin asenteista oppituntien tauottamiseen sekä motivaatiosta selän ja niskan hyvinvoinnin edistämiseen oppilaitosympäristössä.

Kyselyt suunnattiin erikseen ammattioppilaitosten ja lukion opettajille ja opiskelijoille. Kyselyihin vastasi yhteensä 64 opettajaa ja 300 opiskelijaa.

Ammattiin opiskelevilla enemmän selkäkipua kuin lukiolaisilla

28 % ammattiin opiskelevista eli amislaisista ja 19 % lukiolaisista oli kokenut selkäkipua viimeisen puolen vuoden aikana vähintään viikoittain. 25 % amislaisista ja 31 % lukiolaisista oli kokenut niska-hartiaseudun kipua viimeisen puolen vuoden aikana. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin kansallisessa kouluterveyskyselyssä (THL 2019). Tosin Selkäliiton otannassa korostuu ammattiopiskelijoiden selkäkipu.

Lukiolaiset kokivat amislaisia useammin, että heidän selkänsä/niskansa kipeytyy opiskelupäivän aikana kuin vapaa-ajalla, ja että kipu haittaa opiskelua.

Istumisen vähentäminen oppitunneilla ei innosta

Suurin osa opiskelijoista kertoi istuvansa 5–6 tuntia opiskelupäivän aikana. He eivät kuitenkaan olleet erityisen motivoituneita ajatukseen, että koulussa olisi enemmän tunteja, joilla ei istuta ollenkaan.

Opettajien näkemykset istumisesta olivat samansuuntaisia opiskelijoiden kanssa. Lukion opettajat kokivat ammattiopettajia enemmän, että opiskelijat istuvat liikaa opiskelupäivien aikana. Lukion opettajat eivät kuitenkaan olleet amisopettajia myönteisempiä istumisen vähentämiselle eli sellaisille tunneille, joilla istutaan vähemmän.

Tauottaminen vaatii muutoksia

Lukiolaiset kokivat voivansa vapaammin muuttaa asentoaan oppitunnin aikana. Amislaiset ilmoittivat, etteivät voi liikkua luokassa vapaasti, vaikka opettajat kokivat, että opiskelijoilla on siihen mahdollisuus. Amislaiset toivoivat, että opettajat muistuttavat heitä liikkumisesta oppituntien aikana.  Lukiossa ero ei ollut yhtä suuri opiskelijoiden ja opettajien näkemysten välillä.

Opiskelijat kokivat selkeästi opettajia enemmän, että oppilaitoksissa on mahdollisuus vaihdella työskentelytapoja (jumppapallot, sähköpöydät jne.). Opettajien käsitysten mukaan tauottamista estävät tilanpuute, opettajien asenteet ja liikkumisesta aiheutuva häiriö. Opettajat kokivatkin, että oppilaitoskulttuuria pitäisi muuttaa tauotusta/liikettä sallivaksi.

Terveyden edistäminen oppilaitoksissa

Oppitunneilla ei käsitellä selän ja niskan terveyttä. Opiskelijat olivat vahvemmin tätä mieltä kuin opettajat.

Sekä lukion että ammattioppilaitosten opettajat kokivat, että opiskeluympäristössä nuorten niska- ja  selkäkipua lisääviä tekijöitä ovat tietokonetyö, epäsopivat kalusteet ja staattiset asennot.

Amislaiset, sekä opettajat että opiskelijat, olivat hieman lukiolaisia kiinnostuneempia saamaan lisää tietoa selän/niskan terveydestä. Opiskelijat toivoivat saavansa tietoa selän ja niskan terveyden edistämisestä netistä, Youtubesta tai terveydenhoitajalta.

Lukion opettajat uskovat vahvemmin, että opiskelijat saavat tarvittaessa ohjeita selän ja niskan ongelmiin terveydenhoitajalta. Opiskelijat, jotka olivat hakeneet apua terveydenhoitajalta, eivät kuitenkaan kokeneet saaneensa sitä.