Selkäliiton strategia

Selkäliitto ry:n strategia vuosille 2015–2017

Selkäliiton toimintastrategia 2015–2017 ohjaa liiton tavoitteenasettelua ja toimintaa sekä tukee liiton kehittyvää imagoa. Selkäliitto yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa edistää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Liitto tekee toimintaansa tunnetuksi sekä välittää ajankohtaista selän terveyteen ja järjestötyöhön liittyvää tietoa. Liiton arvot ja visio ovat pohjana liiton toiminnan suunnitteluun ja työtapoihin. 

Selkäliiton strategia (PDF)

Arvot

Kannustava kohtaaminen – Selkäliitto innostaa ihmisiä huolehtimaan selän terveydestä arvostaen tasa-arvoa ja keskinäistä kunnioitusta.
Vahva yhteisöllisyys – Selkäliitto tukee selkäyhdistysten toimintaa ja yhteenkuuluvuutta.
Vastuullinen asiantuntijuus – Selkäliitto tarjoaa selän hyvinvointiin liittyvää tietoa, neuvontaa ja ohjausta.
 

Toiminta-ajatus 2015–2017

Selkäliitto kannustaa ihmisiä huolehtimaan selän terveydestä, tukee jäsenyhdistysten toimintaa ja edistää selkäoireisille tärkeitä asioita. 

Visio 

Selkäliitto on tunnettu ja arvostettu selän hyvinvoinnin asiantuntija. 
 

Toimintastrategia ja sen painotukset: 

Selkäneuvonnan ja liikuntatoiminnan kehittyminen 

 • Helposti ymmärrettävää ja käytännöllistä selkäneuvontaa annetaan eri muodoissa: Henkilökohtaisesti puhelinneuvontana, ryhmäneuvontana luennoilla ja verkossa. Selkäkanava.fi-verkkosivustoa kehitetään vuorovaikutuksellisemmaksi. Neuvontamateriaalia uudistetaan tarpeen mukaan.
 • Selkäneuvontaa edistetään järjestöaktiivien ja ammattilaisten koulutuksissa hyödyntäen uusia tutkimustuloksia.
 • Asiantuntijaryhmän toiminnan vahvistaminen siten, että sen avulla luodaan vahvempia yhteistyösuhteita terveydenhuollon, liikunnan, kuntoutuksen ja sosiaaliturvan toimijoihin.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä liikunnan ammattilaisten verkoston luominen ja sen hyödyntäminen sekä selkäneuvojaverkoston aktivoiminen uutiskirjeillä ja koulutuksilla.
   

Jäsenyhdistysten vahvistuminen 

Järjestötoiminnan kehittämiseksi liitto tukee selkäyhdistyksiä neuvonnalla, ohjauksella ja koulutuksella. Liiton vuoden 2015 teema ”Liikuta selkäsi kuntoon”. Liikuntateeman avulla kannustetaan ihmisiä liikkumaan sekä innostetaan mukaan yhdistysten toimintaan. Teema sopii hyvin STM:n ja OKM:n vuonna 2013 julkaisemaan Muutosta liikkeellä 2020 -strategian visioon ”Suomalaiset liikkuvat enemmän ja istuvat vähemmän koko elämänkulun aikana”. Sen linjaukset kohdentuvat erityisesti terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittämättömästi liikkuvien aktivoimiseen.

 • Liitto tukee jäsenyhdistysten verkostoitumista toisten selkäyhdistysten, muiden paikallisten yhdistysten ja sidosryhmien kanssa sekä viestimällä koulutuksista ja tapahtumista. Vuosittain järjestetään järjestöpäivien lisäksi ainakin yksi yhteinen jäsentapahtuma.
 • Liitto osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun kansalaisjärjestöjen verkostoissa ja seuraa selkäoireisille tärkeitä yhteiskunnallisia muutoksia ja päätöksentekoa.
   

Selkäliiton ja jäsenyhdistysten toiminnan tunnettuuden lisääminen

 • Ulkoisella viestinnällä tehdään näkyväksi Selkäliiton ja selkäyhdistysten toimintaa laajasti ja ennakoivasti. Viestintää kohdennetaan valtakunnallisesti ja alueellisesti suurelle yleisölle, yhteiskunnallisille vaikuttajille ja liiton toiminnasta kiinnostuneille. Tavoitteena on saada media kiinnostumaan nykyistä enemmän selän itsehoidosta, Selkäliitosta ja sen toiminnasta.
 • Sisäisellä viestinnällä vahvistetaan liiton ja jäsenyhdistysten yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä vuoropuhelua. Sisäinen viestintä tukee paikallisten yhdistysten viestintää. Hyvä Selkä -lehteä, Välilevy-tiedotetta ja suoraa sähköpostitiedotusta kehitetään.
 • Sidosryhmäviestinnällä (esim. uutiskirjeillä) tehdään tunnetuksi liiton toimintaa ja tavoitteita sidosryhmäkumppaneille, jäsenyhdistyksille ja muille alan järjestöille. 
 • Markkinointiviestinnällä tehdään tunnetuksi liiton koulutuksia, julkaisuja, palveluja sekä Selkäkaupan tuotteita. 

 

Selkäliitto