1. Rekisterinpitäjä

Selkäliitto ry
Eerikinkatu 16 A 2, 00100 Helsinki
puh. 09 605 918

2. Yhteyshenkilöt

Hanna Kääriäinen, hanna.kaariainen(a)selkaliitto.fi
Maria Sihvola, maria.sihvola(a)selkaliitto.fi

3. Rekisterin nimi

Selkäliiton sähköinen kyselyrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri muodostuu Selkäliiton tekemistä henkilöstö-, jäsen- ja muista sidosryhmäkyselyistä sekä verkkopalvelun kyselyistä. Kyselyyn vastaajien henkilötietoja (nimi- ja yhteystiedot) kysytään kyselyjen yhteydessä vain mahdollisesti järjestettävää arvontaa varten. Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista. Arvonnan yhteydessä annettuja henkilötietoja ei yhdistetä kyselyssä annettuun muuhun tietoon.

Kyselytyökalulla (SurveyMonkey) otetaan vastaan myös selkäyhdistysten avustushakemuksia. Avustushakemusten yhteyshenkilöiden ja kohdeyhdistysten tietoja käsitellään avustettavan hankkeen tiedotusta, materiaalin jakoa, raportointiohjeistusta ja avustuksen maksua varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • Nimitiedot
  • Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Selkäyhdistys tai muu taustaorganisaatio
  • Muita kyselyn liittyviä taustatietoja, kuten sukupuoli, ikä ja asuinalue
  • Selkäyhdistyksen tilinumero / pankkiyhteystiedot

Kyselyihin voi vastata myös nimettömänä, pois lukien avustushakemukset.

6. Tietojen säilytysaika

Kyselyihin vastanneiden henkilötiedot hävitetään, kun kyselyn tulokset on analysoitu.
Arvontoihin osallistuneiden tiedot hävitetään, kun arvonta on suoritettu.

Avustushakemusten tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpidon ja rahoittajalle tehtävien raportointivastuiden hoitamiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan kyselyihin vastaajilta.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Selkäliitto ei säännönmukaisesti luovuta rekisterissä olevia tietoja ulkopuolisille eikä tietoja siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Kyselytyökalun palveluntarjoaja SurveyMonkey saattaa varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. SurveyMonkey on sitoutunut noudattamaan Privacy Shield -kehyssopimuksen sovellettavia periaatteita kaikkiin henkilötietoihin, jotka se saa Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioista ja Sveitsistä. Lisätietoa Privacy Shield -kehyssopimuksesta on saatavilla Yhdysvaltain kauppaministeriön Privacy Shield -luettelosta.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

10. Rekisterin suojaus

Rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisesti teknisin keinoin.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

24.5.2018