Toisen asteen oppilaitoksille suunnattu Back to Move! -hanke toimi Selkäliitossa vuosina 2019-2021. Hanketta tuki opetus- ja kulttuuriministeriö ja se toimi osana Liikkuva opiskelu -ohjelmaa.

Monikanavainen hankeviestintä

Back to Move! -hankkeen viestintä tavoitti erityisesti toisen asteen opettajat. Hankkeen viestinnässä käytettiin monipuolisesti eri viestintäkanavia. Instagramissa viestittiin taukoliikunnasta ja muista selän hyvinvointia edistävistä sisällöistä, jotka tavoittivat hyvin toisen asteen toimijoita. Hankkeen aikana tuotettu Back to Move! -verkko-opiskeluympäristö sekä nuorille suunnattu Discord-alusta mahdollistavat toiminnan jatkuvuuden myös hankkeen päätyttyä.

Kyselyt toisen asteen oppilaitoksissa

Hankkeen alussa toisen asteen oppilaitoksissa toteutettiin kyselyt sekä opiskelijoille että opettajille. Kyselyiden tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia käsityksiä oppilaitoksissa on nuorten selän ja niskan hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi oltiin kiinnostuneita, miten asenteet liittyen tauotukseen ja asentojen vaihteluun oppitunnilla eroavat opettajien ja opiskelijoiden välillä.

Opettajien mukaan nuorten selän ja niskan hyvinvoinnnin riskitekijöitä ovat ennen kaikkea staattiset asennot, epätoimivat kalusteet ja (ammattioppilaitoksissa) painavat nostot. Lukiolaisista lähes puolet koki selkänsä kipeytyvän enemmän opiskellessa kuin vapaa-ajalla. Samoin lukiossa istumisen määrä koettiin selkeästi liian suureksi ja opiskelijat toivoivat, että opettajat muistuttavat heitä taukoliikunnasta, liikkeestä ja asentojen vaihtelusta opiskelupäivän aikana.

Opettajat uskoivat opiskelijoiden saavan apua selän ja niskan kipuihin opiskeluterveydenhuollosta. Kuitenkin valtaosa opiskelijoista, jotka olivat selkä- tai niskakivun vuoksi hakeutuneet opiskeluterveydenhoitajalle, eivät kokeneet saaneensa siitä apua. Opiskeluhuollon kyselyissä nousikin esille opiskeluterveydenhuollon jo vanhentuneita käsityksiä ergonomian merkityksestä niska- ja selkäkipujen riskitekijänä. Toisaalta opiskeluhuollossa tunnistettiin tauottamisen ja liikkeen merkitys opiskellessa, ja opiskeluterveydenhoitajat käyttivät aikaa esimerkiksi liikunnan ohjaukseen osana vastaanottoa.

Back to Move! -verkkokoulutukset

Koulutusten tavoitteena oli lisätä tietoa mahdollisuuksista vaikuttaa nuorten selän ja niskan hyvinvointiin oppilaitoksissa. Lisäksi haluttiin kannustaa lisäämään tauotusta, asentojen vaihtelua ja liikettä oppitunneilla sekä vahvistaa myönteistä asennetta aktiivisempaan oppilaitoskulttuuriin. Koulutukset suunniteltiin eri kohderyhmille tehtyjen kyselyiden pohjalta ja ne toteutettiin pääosin webinaareina.

Koulutuksia järjestettiin opettajille, opiskeluhuollolle ja opiskelijoille. Opettajia koulutettiin Liikkuva opiskelu -ohjelman oppilaistoksissa 11 maakunnassa eri puolilla Suomea. Opiskeluhuollon pilottikoulutus toteutettiin Kajaanissa ja sen markkinointi tehtiin yhteistyössä Suomen terveydenhoitajaliiton kanssa. Opiskelijoita osallistui koulutuksiin kolmesta eri maakunnasta lähes 150.

Opettajien ja opiskeluhuollon verkkokoulutukset jatkuvat Selkäliitossa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Back to Move! -koulutuksia toteutettiin ympäri Suomea.

Hankkeessa luotiin Back to Move! -verkkoympäristö opettajille ja opiskeluhuollon henkilöstölle. Nuorille puolestaan kehitettiin interaktiivinen työpajakokonaisuus Discordiin. Siellä nuoret voivat keskustella selän ja niskan hyvinvoinnista #nuoriselkä-kanavalla, osallistua työpajoihin ja kysyä neuvoa Selkäliiton fysioterapeutilta. Opiskelijoille tuotettiin myös opas selän hyvinvointiin. Tutustu Back to Move! -oppaaseen.

E-urheiluyhteistyö ja pelaaminen osana nuorten arkea

Hankkeessa tehtiin myös e-urheiluyhteistyötä Suomen elektronisen urheilun liiton (SEUL), Kajaanin ammattikorkeakoulun e-sports management opiskeluohjelman ja ruotsinkielisen Prakticumin e-urheilulinjan kanssa.

E-urheiluyhteistyön myötä hankkeeseen saatiin uusi näkökulma paljon istuvien ja pelaavien nuorten arkeen. E-urheiluasiantuntijoiden kanssa yhteistyössä tuotettu hyvinvoinnin merkitystä pelaamisessa korostava video on kerännyt laajasti suosiota juuri pelaavien nuorten keskuudessa.

Liikkuva selkä kantaa kauas – Back to Future!

Back to Move! -hanke kiittää kaikkia toimijoita yhteistyöstä. Koulutuksia toisen asteen oppilaitoksille voi tiedustella: selkaliitto@selkaliitto.fi.

Hankkeen tuloksia esiteltiin päätösseminaarissa, jossa oli mukana myös monipuolinen kattaus eri alojen asiantuntijoita. Puheenvuoroja pitivät terveyden edistämisen asiantuntija Kirsti Siekkinen Likesin Liikkuva opiskelu -ohjelmasta, erikoispsykologi Tage Orenius Ortonista, toiminnanjohtaja Miika Pulkkinen Suomen elektronisen urheilun liitosta sekä liikunnan ja terveystiedon opettaja Mirva Ikola Hatanpään lukiosta.

Katso hankkeen päätösseminaaritallenne!